УО на ПОС обявява процедура „Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въдух на национално ниво“ по приоритет 5 на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.005 „Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво“,  по приоритет 5 на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Целта на процедурата е да допринесе за подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез модернизация и надграждане на Националната система за наблюдение на КАВ в реално време. Мярката ще допринесе за изпълнение на изискванията на Директива 2008/50/ЕО (относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа) за предоставяне на данни за КАВ в реално време чрез НСМКАВ и Информационната система за докладване на данни за КАВ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 14 003 743,00 лв.  

Пълният пакет насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване и не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се публикуват на интернет страницата на УО в ИСУН: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретните бенефициенти по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по процедура № BG16FFPR002-5.005 „Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво“,  е 18.12.2023 г., 23:59 часа, чрез ИСУН.

Проектното предложение се подава от кандидата само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).