Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на ОП

Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 972 на 19.11.2020 г.

Моля да се запознаете с актуалните Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 972 на 19.11.2020 г.  и Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации.

Файловете с документите са приложени към настоящата публикация.