Утвърден е Планът за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Успешно приключи проект „Разработване на План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Основната цел е подобряване на природозащитното състояние на колониално гнездящите водолюбиви птици (чаплови и ибисови, огърличници, саблеклюни и рибарки) в България чрез определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за тях и колониите им.

Чрез изпълнението на проекта се осигурява дългосрочна планова основа (за период от 10 години) за предприемане на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки, които да подкрепят популациите на видове от мрежата Натура 2000 – колониално гнездящи водолюбиви птици, съобразно техния тип и обитаваните от тях местообитания. Адекватното планиране, основано на висококачествени данни и анализи, ще допринесе за целенасочени действия за подобряване на природозащитно състояние на гнездящите водолюбиви птици.

Тази дългосрочна визия е заложена в изготвения и утвърден от  министъра на околната среда и водите План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици. Неговата главна цел е съхраняване и увеличаване на съществуващите популации в България и намаляване действието на факторите от антропогенен характер за периода 2023 – 2032 г.

Планът съдържа основни сведения, информация за биологията на видовете и за състоянието на техните популации, данни за заплахи и лимитиращи фактори и конкретни природозащитни действия за всеки отделен вид. Птиците, които попадат в този план са следните:

Ръждива чапла - Ardea purpurea

Гривеста чапла, Ardeola ralloides

Голяма бяла чапла, Ardea alba

Малка бяла чапла, Egretta garzetta

Нощна чапла, Nycticorax nycticorax

Бяла лопатарка, Platalea leucorodia

Блестящ ибис, Plegadis falcinellus

Саблеклюн, Recurvirostra avosetta

Кафявокрил огърличник, Glareola pratincola

Белобуза рибарка, Chlidonias hybrida

Черна рибарка, Chlidonias niger

Дебелоклюна рибарка, Gelohelidon nilotica

Речна рибарка, Sterna hirundo

Гривеста рибарка, Thalasseus sandvicensis

Белочела рибарка, Sternula albifrons

Малка черноглава чайка, Larus melanocephalus

Утвърденият от Министър на околната среда и водите План за действие може да видите на интернат страницата на МОСВ в раздел Птици (AVES) тук.

 

Снимки: Сдружение ОПИМОС