Двустранна работна среща между ОИЦ-Ловеч и РЦ по проект П41 ,,Развитие на социалната икономика”

По взаимна инициатива между двете партньорски организации – Областен информационен център – Ловеч и Проект П41 ,,Развитие на социалната икономика”, фокус точка Ловеч, се състоя работно - информационна среща на 27 ноември 2023 г. от 10:30 ч. в новооткрития офис на МТСП по Проект П41, намиращ се в гр. Ловеч, комплекс ,,Космос”.

На срещата беше представен напредъка и бъдещите планове в дейността на двата центъра, съотнесени към актуалните и предстоящи процедури касаещи бизнеса и социалната икономика през програмен период 2021-2027г. В тази връзка, работната визита протече изключително целево и ефективно, засягайки конкретни въпроси, инициирани от всеки от участниците, с постигане на изключително интересна и надграждаща знанията дискусия и емоционален диалог. Всеки от центровете представи поставените цели и напредъка до момента, както и краткосрочните и дългосрочни цели за предстоящата 2024г.

Домакините споделиха , че в процеса на реализация на Проект П 41 ,,Развитие на социалната икономика”, от създаването си през месец юни 2023 г. до сега, са осъществили над 200 консултации с физически и юридически лица, вкл. субекти на социалната и солидарна икономика в рамките на северозападен икономически район. В началото на м. октомври 2023 г. са взели участие в провеждането на конференция в рамките на Мониторинговия комитет за изпълнение на Люксембургската декларация в гр. София, с участие от България и други страни членки на Европейския съюз и съпътстващо събитие „Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика“. Предстои им участие в областен съвет за хората с увреждания в Областна администрация – Плевен. Като свой най-голям успех, регионалният център в Ловеч отчете вписването на ловешката фирма „Велга“ ООД в Регистъра на социалните предприятия като социално предприятие Клас А+. Посочиха, че друг кандидат - социално предприятие, е в процес на проверка на подадените документи за вписване, а няколко - подготвят документи за кандидатстване. Също така, акцентираха че положителните резултати, които постигат, са породени от синергията с останалите 5 фокус – точки и пълната подкрепа, която получават от ръководството на проекта на национално ниво.

От своя страна, екипът на ОИЦ – Ловеч представи пред участниците в дискусията кратък преглед на дейността си за отминаващата 2023г., настоящи и предстоящи проекти, добри практики и постигнати резултати. В хода на дискусията за партньорите от Проект П41 представляваше изключителен интерес представянето на информация за актуални и предстоящи процедури за фирмите, тъй като при деловите им посещения са имали редица запитвания в тази насока. Екипът на ОИЦ – Ловеч изложи основните европейски програми, заложени през програмен период 2021-2027 г., акцентирайки върху две отворени за кандидатстване към момента процедури, а именно: ,,Внедряване на иновации в предприятията” от Програма ,,Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г., отворена до 31.01.2024 г. и „Адаптирана работна среда” по Програма ,,Развитие на човешките ресурси”, отворена за кандидатстване до 05.01.2023г.

След като двете страни на срещата изложиха своите акценти в дейността, дискусията продължи с по-практическа насоченост и виждания за бъдещи планове и идеи, както и в обмяна на опит от срещи с фирми от региона. Събитието протече ползотворно, като Областен информационен център- Ловеч и Проект П41 ,,Развитие на социалната икономика” заявиха категорично необходимостта и желанието си от бъдещо сътрудничество помежду си, обмяна на опит и взаимопомощ.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.