„Какво постигнахме и какво предстои?“ – работна среща на Областен информационен център – Стара Загора с представители на медии

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 12 декември (вторник) 2023 г. от 10.30 часа, в офиса на Областен информационен център – Стара Загора, ул. „М. М. Кусев“ №9, град Стара Загора, ще се проведе работна среща с представители на местните, регионални и национални медии от областта.

Тема на събитието ще бъде „Какво постигнахме и какво предстои в ОИЦ – Стара Загора?“

По време на работната среща ще бъде предоставена информация за реализираните от екипа на Областния информационен център дейности, през последните две години. Детайлно ще бъдат разяснени и новите ангажименти на експертите на центъра към Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион на планиране, в структурата на който функционират Звеното за медиации, Звеното за публични консултации и Звеното за предварителен подбор със своите специфични функции, при реализирането на новия интегриран териториален подход за инвестиции, през програмния период 2021-2027 г.

Ще бъдат обсъдени идеи и предложения за надграждане на сътрудничеството между медиите и ОИЦ – Стара Загора, с цел по-ефективното информиране на местните общности за възможностите, свързани с Европейско финансиране.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора