КОМИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДХОДА „ВОДЕНИ ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“