Дигитализация и електронно архивиране, с подкрепата на ОП „Добро управление“

 

Видео е-Архиви

#ВреметоТиЕотЗНАЧЕНИЕ

Системата за е-архивиране (СЕА) на Държавна агенция „Архиви” (ДАА) дава достъп до Дигиталния архив и осигурява публична достъпност до цифровизирани аудиовизуални документи -  магнетофонни, аудио, видео и кино ленти, грамофонни плочи, негативи, диапозитиви, дискети, стъклени плаки и други (около 2000 записи), които се съхраняват в държавните архиви. Уникалното на СЕА е, че чрез нея могат да се предават и публично достъпват ценни електронни документи създавани през последните години от дейността на държавни и общински институции, организации, сдружения и др., и значими личности, чийто обем в бъдеще значително ще нараства.

Процесът по дигитализация на архивни документи на хартиена основа стартира през 2008 г. и e една от стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви” (ДАА). През годините Дигиталният архив на ДАА постепенно увеличава обема си, особено след разработването на Информационната система на държавните архиви (ИСДА) през 2012 г. Цялата база 100% автоматично е достъпна за преглед и търсене без ограничения от всички потребители на архивна информация през публичната част на ИСДА на официалната Интернет страница на Агенцията.

Предвидени са 3 нива на достъп до публичната част, в зависимост от правата за достъп и целта на взаимодействие с базата данни -  Потребител / Читател / Фондообразувател

Потребител

  • Свободен достъп до описания на архивни документи на 29 държавни архиви чрез началната страница на СЕА осигуряваща възможност за търсене.
  • Свободен достъп до справки, чрез бутона „Меню” в горната лява част на началната страница на СЕА – Списък на фондове в архиви,  Списък на спомени, Списък на частични постъпления, Данни на ниво фонд, Регистър на цифровизирани документи, Списък на фондове
  • Достъп до част от дигиталните копия от Дигиталния архив на агенцията и до демо версия на цифровизираните аудиовизуални документи (безплатни версии от 10-15 секунди за прослушване и преглед).

Читател

За придобиването на читателски статут се попълва заявление и заплаща такса от 15 лв./година. Издаването на читателска карта се извършва чрез модула за е-Услуги, който е достъпен през бутона „Меню” в горната лява част на началната страница на СЕА и секция „Е-услуги”.

Фондообразувател

За представители на юридически лица и физически лица, които предават ценни електронни документи на държавните архиви също има изискване за регистрация в секция „За фондообразуватели“.

Тези потребители имат възможност:

  • с „един клик” да импортират в държавен архив, обработените eлектронни документи след окончателна експертиза на ценността;
  • да проследяват вътрешните процеси през които минават импортираните документи, за които получават нотификация на електронните си пощи;
  • за електронно подписване на документите съпровождащи предаването.

 

Актуалния брой потребители на архивна информация е 118 279, от тях - 3988 читатели в читалните на държавните архиви (офлайн) и 114 291 – ползватели на електронните услуги на ДАА.

Интересно и достъпно в СЕА:

  • Обема на съхраняваните документи възлиза на 95,5 км
  • Най – стария архивиран документ: Псалтир с последования - първата половина на ХІV в.

 

Име: Проект BG05SFOP001-1.015-0001„Разработка и внедряване на система за е-архивиране“, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Държавна агенция „Архиви“ (ДАА)

Контакти: Наташа Бангьозова-Димчева (Ръководител) – 02940 01 04; 0886 806733; N.Dimcheva@archives.government.bg  

Сайт на организацията: https://www.archives.government.bg/