Проект на указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Управляващият орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на указания за кандидатстване с проектни идеи и пакет приложими документи към тях по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР.

 

Коментари и предложения по проекта на Указанията и пакета документи могат да бъдат изпращани до УО на ПРР на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 07.02.2024 г. включително.