ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

На 15 март 2023 г., в зала на НЧ „Отец Паисий -1980, Община Лесичово, екипът на Областен информационен център – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Южен централен регион,  проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с водещ партньор Община Пазарджик. Участие в срещата взе зам. кмета на Община Лесичово, г-жа Веселина Милкова,  представители на общинска администрация, други публични организации, граждани и неправителствени организации.

Радослав Пешалов, управител на ОИЦ – Пазарджик, запозна присъстващите с планираните дейности в концепцията, като подчерта важността на публичните обсъждания за по-нататъшната им оценка и приоритизиране за финансиране.

Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-0084 „Интегрирани инвестиции за подобряване жизнената среда на територията на Общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“ е с общ размер на исканата безвъзмездна финансова помощ (БФП) от 25 646 030, 95 лв. и с водещ партньор Община Пазарджик. Концепцията прилага интегриран подход, базиран на местните специфики на област Пазарджик и включва интегриран комплекс от дейности, насочени към разрешаване на проблеми и оползотворяване на потенциалите за развитие на общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово.

Дейностите, които ще се изпълняват на територията на Община Лесичово предвиждат създаване на нова социална инфраструктура – Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Пазарджик, която ще се ползва от потребители на общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово. Предвижда се също предоставяне на патронажна грижа за деца в уязвимо положение в ранна детска възраст, ограмотяване на възрастни, както и активно приобщаване и насърчаване на равните възможности и по-добра пригодност за работа на групи в неравностойно положение на територията на общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово. По тази концепция присъстващите на срещата изразиха своята подкрепа без възражения и препоръки.

На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Мненията и коментарите, събрани чрез анкети по време на срещите, и онлайн, ще бъдат предоставени на широкия състав към Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.