ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

На 21 март 2024 г., 10:30 ч. бяха подложени на обществено обсъждане концепциите за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирани инвестиции за подобряване на жизнената среда на територията на общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“ с водещ партньор Община Пазарджик и „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“ с кандидат - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР). Събитието беше организирано от Областен информационен център – Пазарджик, част от звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион (ЮЦР), и се проведе в Пленарна зала на Община Пазарджик.

Присъстваха представители на Общинския съвет, общинската администрация, НПО, Фонд ИГА, председателя на Камарата на архитектите в България (КАБ) –Регионална колегия Пазарджик, арх. Петър Муджев, представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пазарджик, представители на Сдружение „Развитие на Пазарджик“ и други заинтересовани страни.

Концепцията, водена от Община Пазарджик, беше представена от г-н Славейко Комсалов, директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“. Той подробно описа всички инфраструктурни проекти, предвидени по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. и отговори на многобройните въпроси, зададени от присъстващите. Във втората част от презентацията г-н Димитър Русинов, партньор по концепцията и председател на Управителния съвет на Фонд ИГА, представи мерките за изпълнение по програмите „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и „Образование“ 2021-2027 г. Той благодари на всички присъстващи партньори за съвместната им работа, въпреки кратките срокове при изготвянето на Концепцията.

По втората презентация думата беше дадена на комисар Ангел Ангелов, директор на Регионална дирекция на ПБЗН – град Пазарджик. Той обясни важността на изпълнението на предвидените мерки - не само за служителите, но и за сигурността на всеки гражданин, при възникване на бедствия и аварии от национален мащаб. Проектът има за цел да осигури сигурност и устойчивост на сградите и прилежащите им пространства, които са собственост на МВР, и в които са разположени основни съставни части на Единната спасителна система (териториални звена на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението") с функции за реагиране при бедствия. Основната цел на проектното предложение е да се гарантира безопасността на жителите от обхванатите региони от природни бедствия.

По време на дискусията бяха генерирани множество идеи и предложения, свързани с бъдещи проекти и концепции, и начини, по които Община Пазарджик да надгражда в развитието си своята територия. Обществените обсъждания имаха за цел да се осигури участието на местните общности в процеса на избор на КИТИ, като техните мнения и коментари ще бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион, който да ги вземе предвид при изготвяне и одобряване на приоритизиран списък с концепции за изпълнение.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.