ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЪРНИЦА

На 22 март 2024 г., от 10:30 ч., в Зала на Младежки дом, гр. Сърница, се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0008, „Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал ", с водещ кандидат община Велинград. В обсъждането, организирано от Областен информационен център – Пазарджик, се включиха зам.-кмета на Община Велинград, г-н Исмаил Моллов, зам.-кмета на Община Сърница, г-н  Халил Туджар, представители на общинската администрация, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани страни.

Експертът Радина Пенкова, от Областен информационен център – Пазарджик, представи планираните инвестиции в концепцията, по която Община Сърница е партньор, акцентирайки върху важността от обществена подкрепа за успешна приоритизация и одобрение на концепцията. Предвидените дейности са за подобряване на туристическия потенциал на общината, чрез създаване на посетителски център и място за пикник и отдих.

Концепцията за ИТИ има за цел да се оползотвори оптимално местния туристически потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между планинските общини Велинград, Сърница, Брацигово и заинтересованите страни. В концепцията са интегрирани взаимосвързани и допълващи се инфраструктурни интервенции, които същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите туризъм, образование, социални услуги и околна среда. Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, а изпълнението й ще допринесе за укрепване на регионалната конкурентоспособност чрез устойчиво развитие и насърчаване на туристическия потенциал на планинските общини Велинград, Сърница и Брацигово.

Всички заинтересовани лица имаха възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепциите или да направят коментари или възражения. Те ще бъдат обобщени и предоставени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион.

В края на срещата партньорите взаимно си благодариха за съвместната работа и ползотворните идеи, които ще допринесат за развитието на териториите и на двете общини.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.