ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” в МИРГ „Шабла Каварна Балчик“

Мярка 2.1.1. “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" в МИРГ „Шабла Каварна Балчик“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”, мярка 2.1.1. “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” в МИРГ „Шабла Каварна Балчик“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”, мярка 2.1.1. “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” в МИРГ „Шабла Каварна Балчик“, е 1 200 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 1 020 000.00 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 180 000.00 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 17.05.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg и flag.shabla@gmail.com

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Файлови документи
Attachment Size
2.1.1!-public_last.zip 10.98 MB