Указания във връзка с осъществяването на предварителен контрол преди верификация на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС