Комитетът за наблюдение на ОПДУ одобри Годишния доклад за 2018 г.

 

Към 31 май 2019 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 31 процедури за кандидатстване на обща стойност 493,5 млн. лв. или 75,5% от общия бюджет на програмата. Сключени са 355 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 397,8 млн. лв.  или близо 60% от финансовия план на програмата, стана ясно от представения напредък по програмата по време на Единадесетото редовно заседание Комитетът за наблюдение на ОПДУ, проведено на 13 и 14 Юни 2019 г.

„Във важни сфери на държавната администрация и услугите за гражданите има нужда от сериозно допълнително развитие и Оперативна програма „Добро управление“ е един от ключовите инструменти за това”, каза във встъпителните си думи Г-н Станислав Рангелов Заместник-началник на отдел „Румъния и България ” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Г-н Рангелов обърна внимание, че ако досега сме говорили за усвояване на средства и инвестиране на средства в различни операции, програми и проекти, комисията след 2020 година ще говори все по-малко за разходи и все повече за резултати. Той призова за разумно използване на европейските средства и изрази надежда, че с помощта на Управляващия орган и неговия екип ще станат видими и конкретните резултати на държавната администрация.

По време на заседанието КН на ОПДУ одобри Годишния доклад за изпълнение на програмата за 2018 г. и съгласува първото изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г., с включването на три нови процедури. Бяха одобрени съответните нови критерии за подбор на операции (КПО) и измененията на КПО по процедурите в ИГРП 2019. Членовете на Комитета бяха запознати подробно с напредъка в изпълнението на програмата.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 13 и 14 юни, както и направените презентации ще бъдат публикувани в рубриката за КН на ОПДУ на единния информационен портал: www.eufunds.bg.