МИГ ПОМОРИЕ

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.246 по мярка 7.5_М5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
ПРСР
Файлови документи