Областен информационен център – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община Добричка

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 23 юли (вторник) 2019 г. Областен информационен център – Добрич, организира информационна среща, на която ще се представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Срещата ще бъде с начален час 10:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на Община Добричка. На събитието са поканени общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация, земеделци, граждани и медии.

По време на събитието ще бъдат представени подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“, 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства и 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

ОИЦ
Добрич