СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ се цели изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси; по-високо равнище на опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 285 345 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 30 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 550 000  лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

 • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
 • 25% съфинансиране от националния бюджет.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

 1. възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
 2. изграждане на нови съвременни пълносистемни или непълносистемни стопанства;
 3. инвестиции в създаването/преустройство на рибовъдни стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
 4. ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни системи);
 5.  намаляване отрицателното въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биологичното и генетичното разнообразие на дивите популации и техните хабитати;
 6. инвестиции с цел повишаване добавената стойност на рибната и нерибна продукция и подобряване качеството и безопасността на продукта;
 7. повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 8. повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 9. диверсификация на продукцията от отглежданите видове риба или други аквакултури;
 10. подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора и/или въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително въвеждане на интегрирани системи;
 11. свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 12. диверсификация чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на стопанството за производтво на аквакултури, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;
 13. други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 14.10.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 04.11.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпросите и отговорите можете да намерите ТУК. 

Заповед на Ръководителя на УО за изменение на Общи условия 18.12.2020

Общи условия - изменени 18.12.2020