ОП "Околна среда" обяви процедура "Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2"

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“ на обща стойност 380 000 лв.

Целта на предоставяната безвъзмездна помощ е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ за общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и други) и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. В резултат от изпълнението на дейностите по процедурата, следва да бъдат актуализирани програмите, адресиращи основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на съответната община и да се подпомогнат общини с нарушен КАВ, които имат законодателен ангажимент за наличието на този стратегически документ.

Допустими кандидати по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух  – Бургас, Видин, Кърджали, Пазарджик, Русе.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 20 януари 2020 г., 18:30 ч., а максималният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 23 месеца.

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите тук.