ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-5.009 „Планове за производство и предлагане на пазара ”

мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара ”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.009 „Планове за производство и предлагане на пазара”, мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара ”.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.009 „Планове за производство и предлагане на пазара” е  178 329,84 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 133 747,38 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 44 582,46 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.08.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Справка с получени и отразени коментари

Файлови документи