ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЮЛНЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

С Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. (РМС № 196/2019 г.) са определени националните приоритети на Република България за периода 2021-2027 г., одобрени са Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г. и Списък с програми и водещи ведомства за разработването им. Съгласно т. 3, буква „д“ от РМС № 196/2019 г. Администрацията на Министерския съвет е водещо ведомство за разработването на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ” за периода 2021-2027. 

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. (ПМС № 142/2019 г.), се създава тематична работна група за разработването на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“ (ОПЕУТП) за периода 2021-2027. Предстои определянето на поименния състав на работната група.

Юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза и имащи отношение към мерките, които ще се финансират по ОПЕУТП могат да участват със свои представители в състава на тематичната работна група за разработване на програмата, ако отговарят на предвидените в нормативната уредба критерии след представянето на писмени заявления за участие.

В съответствие с чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 от ПМС № 142/2019 г. заявления за участие могат да подават следните групи юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), работещи в обществена полза:

1. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

2. Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

3. Екологични организации;

4. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

5. Организации, работещи в сферата на електронното управление и дигитализацията;

6. Организации, работещи в сферите на подобряване на административното обслужване и/или насърчаване на икономическото развитие.

Критериите, на които трябва да отговарят ЮЛНЦ за общественополезна дейност, са посочени в чл. 9 от ПМС № 142/2019 г.

Съгласно чл. 9, ал. 1-3 от ПМС № 142/2019 г. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, които искат да участват в ТРГ за разработването на ОПЕУТП трябва да отговарят на следните общи критерии:

· да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

· да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

· да притежават опит в разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;

· да притежават опит в разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

· да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

Всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението следва да се приложат всички документи, посочени в т. 5 от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г.

Съгласно т. 4 от Приложение № 2 към чл.9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. едно ЮЛНЦ от посочените по-горе групи не може да подаде повече от едно заявление.

Заявленията за участие в процедурата се адресират до г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление“, Администрация на Министерския съвет и заедно с приложените към тях документи се подават в срок до 17,30 ч на 9 октомври 2019 г. включително по един от следните начини:

- на хартиен носител на адрес: гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков”, № 1.

- по електронен път: заявлението за участие и декларацията по т. 3 и т. 5, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. се подписват с електронен подпис от законен представител на заинтересованото ЮЛНЦ; документите по т. 5, букви „а“ и „б“ от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. се сканират; всички документи се изпращат на електронен адрес: opgg-pc@government.bg.

Образците на документите, необходими за участие в процедурата за избор са приложени към тази покана.

Всички лица, които са подали в срок заявления по образец и отговарят на посочените в чл. 9 от ПМС № 142/2019 г. критерии, ще бъдат поканени да определят по един общ представител на съответната група ЮЛНЦ за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.

Тази покана и приложените към нея образци на документи могат да бъдат намерени и на страницата на Министерския съвет на следния линк.

Файлови документи
Attachment Size
Заявление 44.5 KB
Декларация 38 KB