ОИЦ – Ловеч с открита приемна в Летница

     На 10 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч проведе третата от серията открити приемни на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в град Летница. Мобилният щанд на Областния информационен център беше разположен пред сградата на общинска администрация, където в продължение на час посреща представители на читалища, социални услуги образователни институции и граждани, на които предостави информация за възможности за проектно финансиране. Посетителите на приемната бяха запознати с възможностите за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която е актуална в момента и крайният срок за подаване на проектни предложения по нея изтича на 30 септември 2019 г.; под-мярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Р България“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване до края на текущата година и под-марка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, която също се очаква да бъде отворена за прием на проектни предложения до края на годината. ОИЦ-Ловеч популяризира тези възможности като раздава на заинтересовани лица резюмета на посочените под-мерки от ПРСР, предоставени от партньорите ни от Национална служба за съвети в земеделието и пояснява условията за кандидатстване на потенциални бенефициенти. На откритите приемни ОИЦ-Ловеч популяризира и възможности за финансиране на проектни идеи и предприемачество чрез Финансовите инструменти „Микрокредитиране със споделен риск“, работещ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и инструмента „Портфейлни гаранции“, съ-финансиран чрез ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“, изпълнявана с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.    

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com