ПРЕДПРИЯТИЕ СЪС СТОГОДИШНА ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ЗАКУПЕНО С ПОДКРЕПАТА НА ОПИК

   Плевенското предприятие „Ваптех” ЕООД проведе на 27 септември 2019 г. информационен ден, за да представи изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01 „Повишаване на енергийната ефективност във „Ваптех" ЕООД”, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 3 541 907.00 лв. Половината от него ще се предостави като безвъзмездна финансова помощ (1 770 953.50 лв.), а компанията инвестира собствени средства в същия размер.

   Експерти от ОИЦ – Плевен на място се запознаха с новозакупеното високотехнологично оборудване. В изпълнение на мерките от енергийното обследване в експлоатация са въведени два струга и един вертикален машинен център с ЦПУ, както и модерен 5-осен център. Ако изработката на един детайл преди е преминавала през 20 работни места, то сега всички операции се извършват на едно единствено работно място при изключителна прецизност. Това многократно намалява времето за производство и позволява направата на сложни по форма и трудност детайли, споделиха от дружеството. Обучени са работниците, обслужващи новите машини. До края на годината, когато приключва проектът, ще заработи и система за оползотворяване на отпадната топлинна енергия.

   Чрез сертифициране по стандарта БДС EN ISO 50001 компанията се стреми към по-добро използване на енергоемките активи, към прозрачност и улеснена комуникацията относно управлението на енергийните ресурси.

   „Ваптех” ЕООД е едно от големите производствени предприятия в област Плевен, осигуряващо заетост за над 200 човека. Създадена още през 1914 г., базата в града е уникална, защото съчетава производството на продукти от областта на хидроенергетиката и от металообработката (пресово оборудване), отбеляза с гордост инж. Мариета Кръстева по време на срещата. Освен подобрените икономически показатели, с изпълнението на проектните дейности се гарантират сериозни енергийни спестявания и намаляване на емисиите въглероден диоксид в атмосферата.

   „Ваптех” ЕООД има към момента един приключен проект и два в процес на изпълнение по ОПИК 2014 – 2020 с общ размер на договорената безвъзмездна финансова помощ над 3 млн. и 600 хиляди лв.