С НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАСОКИ ПО ПОДМЯРКА 16.1 ОТ ПРСР ИЗЛЕЗЕ НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА

Областен информационен център София-град и София-област взе участие в заседание на Тематична работна група (ТРГ) на тема „Иновации“, организирано от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ). Заседанието се проведе на 7 октомври 2019 г. и в него се включиха представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), на асоциации и сдружения, на академичните среди и институти, земеделски производители, както и заинтересовани страни от развитието на селското стопанство.

Основна цел на организираното заседание на ТРГ „Иновации“ бе експертно обсъждане на проект на насоки по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“  на ПРСР 2014-2020, който бе подложен на повторно обществено обсъждане до 7 октомври 2019 г.

След провеждане на срещата бе изготвено общо експертно становище, което след съгласуване от страна на ЗУ с участниците в ТРГ, беше изпратено официално до УО на ПРСР 2014-2020 с оглед предоставяне на обратна връзка от заинтересованите страни. Направените предложения могат да се открият на следния линк.