ОИЦ ПАЗАРДЖИК ЩЕ УЧАСТВА В ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Областен информационен център – Пазарджик е един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“.

През месец август България, Хърватия, регионите Алентежо (Португалия), Каталония (Испания), Пелопонес, Тесалия и Йония Нисия (Гърция) бяха избрани за участие в пилотния проект, в който ученици да бъдат ангажирани да открият и анализират проекти, финансирани от ЕС.

На територията на България за участие в проекта са избрани Областните информационни центрове Пазарджик, Ямбол, Силистра, Бургас, Видин и Шумен, които в своята дейност през годините са демонстрирали специално отношение и традиция в работата с ученици.

Пилотният проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“ е вдъхновена от италианския проект "A scuola di open coesione", където успешно се прилага от 2013 г. досега http://www.ascuoladiopencoesione.it/.

 В България инициативата ще се реализира под надслов „Детективи на европейски проекти“. За целта екипът на ОИЦ – Пазарджик в партньорство с РУО – Пазарджик избра ученици от профил „Предприемачески“ от СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, които ще имат възможност в рамките на няколко месеца да направят мониторинг на проект финансиран от ЕС на територията на областния град. Учениците и учителите от СУ „Георги Бенковски“ ще бъдат подпомагани през цялото време от експертите на ОИЦ – Пазарджик за усвояването на практически умения за провеждане на гражданско наблюдение (мониторинг) на европейски проекти, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, както и чрез посещения на място при бенефициенти. 

Като резултат от мониторинга учениците ще направят "Разказ" за историята на проекта, като те сами ще изберат формат на доклада от проучването на проекта. Свободно избрано творческо съдържание, което ще обобщава накратко проведеното проучване (видеоматериал, инфографики, специален уеб сайт или друго), като се използват материалите, събрани през целия период на наблюдението.

В края на инициативата на заключително събитие за представилите се най-добре има предвидена голямата награда за учениците и учители на класа/клуба победител на национално ниво, която ще бъде посещение в Брюксел по време на Open days 2020 г. и е осигурена от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.