46 млн. лева от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за осигуряване на допълнително практическо обучение на студенти в реална работна среда

Договор за финансиране на проект „Студентски практики - Фаза 2“ е подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 46 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Проектът цели осигуряване на подкрепа за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, която да подобри възможностите на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда, както и създаване на условия за развитие на практически умения в областта, в която се обучават студентите.

С реализирането на проекта ще се допринесе за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите, както и ще бъде осигурена възможност за обратна връзка от бизнеса към висшите училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда.

Проектът предвижда приоритетно включване в практическо обучение на студенти, обучаващи се в области на висшето образование - педагогически науки, природни науки, математика и информатика и технически специалности.

В дейностите по проекта ще бъдат обхванати студенти от 43 висши училища, партньори по проекта, които ще бъдат включени в 44 000 студентски практики.