Как гражданският мониторинг на европейските проекти допринася за общественото развитие научиха младите европейски детективи от Видин

 

Те ще мониторират проект по процедура „Деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, финансиран от ОПРР

Как гражданският мониторинг на европейските проекти допринася за общественото развитие научиха младите европейски детективи от Видин. Днес местните участници в проекта „Детективи на европейски проекти“ - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин и техният класен ръководител Милена Ружева участваха в своя първи урок в рамките на проекта.

В рамките на 60 минути екипът на Областен информационен център-Видин представи на учениците теми, свързани с гражданския мониторинг и кохезионната политика, както и насърчи младите хора да проведат упражнение за избор на проект, който ще наблюдават. Управителят на Центъра Мариела Савкова акцентира на това какво е граждански мониторинг, ИСУН, отворената платформа на ЕК; какво са отворени бази данни, какви данни предоставя публичната администрация.

Урокът протече в интерактивен формат, освен презентация, активна дискусия и упражнение, учениците видяха и няколко видеоклипа, свързани с тематиката на 1 урок от проекта. Управителят и експертите в ОИЦ-Видин активно участваха, чрез оказване на методическа подкрепа, при разясняване на разпределянето на ролите на учениците при наблюдението на избрания от тях проект от област Видин; в съдействие и съвети как да се изготви досието на проучването.

Видинските млади детективи научиха, че с осъщественото от тях мониториране спомагат за укрепването на активното гражданско общество, както сред учениците и младежите, така и в целия Видински край. Тяхната дейност ще популяризира политиката на сближаване, ще се демонстират реалните, преки и дългосрочни ползи от нея, както и ще се  насърчи отчетността на публичните институции и на всички бенефициенти на средства от Европейските фондове.

Учениците от 11 б клас на ГПЧЕ „Й. Радичков“ дискутираха различни варианти за избор на проект, който ще наблюдават – от 4 проекта на социална, инфраструктурна и екологична тематика, които са реализирани на територията на област Видин. Окончателният им избор бе проект за деинституционализация. „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин е реализиран по  по процедура „Деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2011-2013 г. С изпълнението на проекта е създадена необходимата ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи услуги в Община Видин: два центъра за настаняване от семеен тип и защитено жилище, които заменят институционалните грижи за деца в риск, предоставяни дотогава в Дом за медико-социална грижа, гр. Видин и „Дом за деца с умствени увреждания”, с. Гомотарци.

Предстои, с подкрепата на ОИЦ-Видин, да бъдат проведени още 4 урока, чрез които учениците, ще продължат да натрупват знания и изграждат практически умения за провеждане на гражданско наблюдение (мониторинг) на избрания от тях проект с европейско финансиране, като за целта използват публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на ЕСИФ в България (ИСУН 2020).

„Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“) е международен иновативен проект на Европейската комисия, в който участват България, Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция. Нашата страна участва в проекта чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете: Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол. Проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, а ОИЦ действат „на място“ като директна контактна точка за учениците и училищата, включени в дейностите по проекта.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg