Над 24 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа на дуалното образование в България

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ беше подписан на 03.02.2020 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 24 425 618,58 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от 31.10.2023 г.

Основната цел на проекта ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда, улеснявайки прехода от образование към устойчива заетост. Дейностите по проекта целят и подобряване на компетентностите на учителите по професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Предвижда се при изпълнението на проекта да бъдат обхванати 9 800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение, представители на предприятията и родители.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат надградени натрупаният положителен опит и добри практики по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.