Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“

Във връзка с предвидените процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“.

В срок до 24.02.2020 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg 

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!