УКАЗАНИЯ от Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР относно наличието/липсата на конфликт на интереси.

Указания от Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР относно наличието/липсата на конфликт на интереси може да видите ТУК.

Файлови документи
Attachment Size
Указания конфликт.pdf 163.93 KB