ВТОРИЯТ УРОК НА ДЕТЕКТИВИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

Вторият урок на учениците от ЕГ „Васил Карагьозов“ в гр.Ямбол с ръководител г-жа Радка Иванова се проведе днес, 12.03.2020г. чрез видеовръзка поради създалата се епидемиологична обстановка в страната.

Учениците бяха запознати със събирането, систематизирането, анализирането и обобщението на данни, свързани с проекта „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“. Бяха им дадени и насоки за изготвяне на инфографики на базата на събраните и обобщени данни и изготвянето на журналистическа статия.

Статията с изводите от анализа на  събраните данни ще бъде поместена на фейсбук страницата „Детективи на европейски проекти-Ямбол“.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.