Указания на УО на ОПРР към бенефициентите на Програмата във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Указанията са в сила до обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната, Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 дава Указания за периода до приключване на извънредната ситуация, свързани с условията за кандидатстване и оценка на проектните предложения по ОПРР; изпълнението на проекти, временно спиране, извършване на проверки, срокове за изпълнение на договорите за БФП, искания за плащания, осигуряване на ликвидни средства за  изпълнение на проекти, мерки за информация и комуникация и др., в сила до обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Целият текст на Указанията на УО на ОПРР, можете да прочетете на официалната страница на УО на ОПРР - www.bgregio.eu или тук

Файлови документи
Attachment Size
ukazaniya_benef_OPRR 241.09 KB