„СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ” ЕООД ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

На 31.03.2020 г. „Системно интегриране” ЕООД проведе второто, финално информационно събитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е чрез внедряване на съвременни технологични решения в производството да се повиши ресурсната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД и да се създадат условия за по-устойчива и екологосъобразна дейност на предприятието. Общата стойност на проекта е 2 493 000.00 лв., от които 1 271 430.00 лв. европейско финансиране и 224 370.00 лв. - национално съфинансиране.

Целта на организирания ден на отворените врати беше да запознае присъстващите с проекта, с постигнатите в процеса на изпълнението му резултати и очакваните положителни икономически и екологични ефекти от реализацията му. Основна задача беше да се представи внедрената Прецизна сглобяваща и дозираща лепило машина, с интегрирано машинно зрение за определяне профила на детайла. Нагледно беше демонстрирана новата технология, осигуряваща прецизно нанасяне на лепило върху плунжери, при която консумацията на лепило се редуцира до технологичния минимум. Тъй като част от гостите проявиха интерес, отново бяха показани и ключовите функционалности на доставената по проекта Интелигентна производствена клетка, детайлно представена по време на първия Ден на отворените врати по проекта. Събитието се проведе при спазване на необходимите засилени противо-епидемиологични мерки в съответствие с указанията на официалните власти и вътрешни процедури за работа във връзка с COVID-19.