Зелен буквар

Зелен буквар  (свали файла)

В своя стремеж за по-добро качество на живот, хората разработват технологии за производство на нови материали. За съжаление тези нови технологии често изразходват природни ресурси, които не могат да се възобновят и се превръщат в отпадък, който замърсява околната среда. В последните години човечеството започна да се замисля как да направи така, че отпадъкът отново да се превръща в суровина. Най-ценния урок как да стане това ни дава самата природата – в нея няма отпадък, в нея всяко нещо служи за захранване на друго и за възобновяване. От нея трябва да се научим на това как човечеството в своята дейност да използва щадящо природните ресурси – водата, въздуха, почвата.

България е една от страните с богата на организми природа, природни богатства и прекрасни условия за живот. Като член на Европейския съюз тя участва активно в предприемането на мерки за опазване на природните дадености и в отстраняването на последиците от нанасяните щети върху природата. Един от основните инструменти за предприемане на мерки за опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот на хората в България е Оперативната програма «Околна среда” на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Ето някои от основните дейности по тази програма:

  1. Изграждане на Национална система за управление на водите.
  2. Подпомагане на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в България.
  3. Подпомагане на подобряването на състоянието на видовете организми и местообитанията им и грижа за природното биоразнообразие в България.
  4. Предприемане на мерки за защита при аварийни ситуации в осем общини в страната – Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград.
  5. Финансова подкрепа за укрепване на свлачища с цел опазване живота и здравето на хората в рисковите райони.
  6. Насърчаване на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди.
  7. Финансиране на проекти за закупуване на екологичен електротранспорт, както и за изграждане на необходимата за това инфраструктура.
  8. Подпомагане изграждането на регионални системи за разделно събиране на отпадъците (хартия, метал, стъкло и пластмаса) с цел рециклиране и пълноценно използване на получените материали.
  9. Финансиране на мерки за подобряването на екологичното образование у нас. «Зеленият буквар» е част от работата по тази задача.

По този начин със своята дейност Оперативната програма "Околна среда" участва активно в подобряването на условията на живот у нас и намаляването на последиците от замърсяването на околната среда. С помощта и на други институции, както и с участието на всеки от нас, България трябва да бъде място с чисти води, въздух и почва, с богат животински и растителен свят и да е привлекателно място за живот на хората днес и в бъдеще.

 

Attachment Size
Зелен буквар 3.41 MB