Подготвен е видео клип със стъпките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

За улеснение на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g.

Кандидатстването по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр като неговото подаване, заедно с придружителните документи, става чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).