Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.048 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР, мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Пазарджик“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.048 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

Процедурата чрез подбор на № BG14MFOP001-4.048 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ ще подпомогне постигането на специфична цел 3.1 Създаване и/или модернизиране туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството и осигуряване на алтернативна заетост и специфична цел 3.2 Подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибарски стопанства към Приоритет 3 на Стратегията за ВОМР „Повишаване на привлекателността на рибарската област, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство и туризма“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Чрез мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ се цели:

1.         Насърчаване разнообразяването на икономически дейности от сектор „Рибарство” към сектор „Туризъм“;

2.         Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР /рибарския район/;

3.         Насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване качеството на живот в РР /рибарския район/.

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.048 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 300 000,00 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 10 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 60 000 лева.

 

Максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е:

- до 100% за публичноправни организации, вкл. общини, юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза, училища от РР /рибарския район/, музеи и читалища от РР/рибарския район/;

- до 50% за юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, публично-частни дружества между общини и юридически лица или юридически лица, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза.

 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до съответния процент, посочен по-горе, от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република  България.

 

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • Община Пазарджик;
  • Публично-частни дружества между общини и юридически лица;
  • Училища от РР /рибарския район/;
  • Музеи и читалища от РР/рибарския район/.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1.         Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързан с него екотуризъм;

2.         Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР;

3.         Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители, например:

4.         Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: примерни могат да бъдат следните: - посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел, свързани с устойчив риболов;

5.         Изграждане на съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура, съоръжения и оборудване, свързани с риболовни и водни спортове;

6.         Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;

7.         Изграждане на съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

8.         Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство;

9.         Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

10.       Разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в Рибарската област (РО).

11.       Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти;

12.       Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на рибарската област;

13.       Дейности за информация и публичност.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 21.07.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 11.08.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

 

Файлови документи