Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020