ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по Процедура BG05SFOP001-3.003: "Граждански контрол върху реформата в съдебната система" (трети срок за кандидатстване)

Оперативна програма „Добро управление“ организира

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

по Процедура BG05SFOP001-3.003: "Граждански контрол върху реформата в съдебната система" (трети срок за кандидатстване), финансирана по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

на 17.06.2020 г. /сряда/ от 10:30 ч.

Моля, най-късно до 12.06.2020 г. да заявите участие, попълвайки следната регистрационна формакоято дава възможност за задаване на въпроси предварително.


Meeting number (access code): 163 378 4228

Meeting password: infoday1706 (46363291 from phones and video systems)

Join meeting


По време на информационния ден ще бъдат разяснени детайлно условията за кандидатстване по процедурата, изискванията за разработване на проектни предложения и процеса на кандидатстване чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Информация за присъединяването към информационния ден: Събитието ще се проведе в Webex. Когато кликнете върху линка “Join meeting“, платформата ще ви поиска потвърждение за сваляне на .exe файл, който е добре да инсталирате. След това ще се появи диалогов прозорец, в който трябва да напишете име и e-mail и накрая ще ви излезе съобщение „Join meeting“. Очакваме Ви!