Отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“

Контакти:

Евелина Захариева - Началник отдел

Тел.: 02/93 29 203

E-mail: e.zaharieva@mi.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Функции на отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“:

 • Осъществява дейности по управление на риска, оценка на риска от измами и анализ на риска за сигурността на информацията;
 • Регистрира в ИСУН 2020 и администрира сигнали за нередности и нередности по ОПИК,  ОПИМСП и ОПРКБИ, включително чрез проверки на място при необходимост. Поддържа регистър на сигналите за нередност и досие за всяка установена нередност, на електронен или хартиен носител;
 • Докладва на тримесечна база пред дирекция АФКОС в МВР и чрез Irregularity Management System (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), всички нови случаи на нередности, както и последващите действия и/или промени по вече докладвани нередности съгласно приложимото законодателство на ЕС;
 • Извършва прeдваритeлен контрол за законосъобразност на Условията за кандидатстване и  условията за изпълнение по ОПИК, включително във връзка с изпълнение на подхода ВОМР;
 • Извършва проверка за основателността на жалби и възражения от кандидати и бенефициенти по ОПИК, включително постъпили възражения във връзка с изпълнение на подхода ВОМР;
 • Осъществява прeдваритeлен контрол за законосъобразност на протоколи и оценителни доклади, изготвени от оценителни комисии по процедури на подбор на проекти и на проекти на решения за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Осъществява втора проверка за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнител по реда на ЗОП, проведени от бенефициенти по ОПИК;
 • Изготвя и съгласува проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове във връзка с управлението и изпълнението на ОПИК и ОПИМСП. Осъществява правна помощ, изготвя правни становища и предлага решения, съобразно европейското и българското законодателство, на Ръководителя на УО на ОПИК;
 • Участва в процеса на верификация на междинни и финални отчети по договори за безвъзмездна финансова помощ сключени по ОПИК, в частта относно приключили/неприключили сигнали за нередности и извършва прeдваритeлен контрол за законосъобразност на проекти на решения за отказ от верификация,  когато размерът на неверифицираните разходи е над 5000 лв.;
 • Осъществява предварителен контрол преди поемане на финансови задължения и/или извършване на разходи от страна на УО по ОПИК;
 • Изготвя становища по предварителни одитни доклади/проверки на място от одитиращи/контролиращи институции и планове за действия по изпълнение на препоръки в окончателни одитни доклади;
 • Участва в изготвяне на годишна база на Декларация за управлението по ОПИК в съответствие с чл. 138 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
 • Участва в комисии и работни групи във връзка с управлението и изпълнението на ОПИК и ОПИМСП.