Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.026 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.026 МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

Процедурата чрез подбор на BG14MFOP001-4.026  МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““ ще подпомогне постигането на специфична цел 2.1 Диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности), т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“, специфична цел 2.2 Диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности), т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“ и специфична цел 2.3 Създаване на заетост извън секторите „Рибарство“ и аквакултури към Приоритет 2 на Стратeгията за ВОМР „Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район с цел преодоляване на социално-икономическите трудности.“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Чрез мярка 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““ се цели:

1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в сектор „Рибарство”;

2. Разнообразяване на производството на продукти/услуги, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване;

3. Поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район.

 

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.026  МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000,00 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 10 000,00  лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 200 000 лева.

Максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е:

- до 100% за юридически лица, регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза, представляващи интересите на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област)

- до 50% за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза, представляващи интересите на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област).

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до съответния процент, посочен по-горе, от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република  България.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Пазарджик“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

 

1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

2. Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, представляващи интересите на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област).

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

           

  1. Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, с цел създаване на нов продукт или услуга, като производства свързани със създаване на нови уреди и машини за сектор аквакултури и др.;
  2. Инвестиции за производство на фуражи за риба;
  3. Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;
  4. Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации;
  5. Инвестиции за диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности) — т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“;                                                                                                                                               Подпомагането по т. 5 се предоставя на предприятия за аквакултури само ако допълнителните дейности са свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите;
  6. Инвестиции за диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.);
  7. Дейности за информация и публичност.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:30 ч. на 28.09.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 19.10.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.