Община Велико Търново стартира изпълнението на проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по ОПРЧР

От 1 август Община Велико Търново стартира изпълнението на дейностите по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по процедура BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1. Административният договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика е подписан на 15 юли т.г., като предвидените по проекта дейности са със срок на изпълнение от 24 месеца.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 941 359,37  лева, 85% от които (800 155,46 лв.) са от Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15% (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране.

В изпълнение на заложените цели по проекта ще бъде създаден „Комплекс от социални услуги за деца“, чрез разкриването на две нови социални услуги:

  • „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства”, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги;
  • „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.

В обхвата на целевите групи по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ попадат деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания; деца, настанени в ЦНСТ, деца в риск от общността, включително деца с увреждания, от 15  до 18 години; родители и/или близки на деца с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации; родители и/или близки на деца в риск, които се нуждаят от консултации и служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.

Социалните услуги, разкрити по проекта ще се предоставят в сграда на ул. „Симеон Велики“ № 3 във Велико Търново, която е ремонтирана, обзаведена и оборудвана по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020.

Чрез изпълнение на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ се цели осигуряване на подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване, както и създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.