ОИЦ – София разясни мерките за извънредно подпомагане по ПРСР

На какви условия трябва да отговарят земеделските стопани, които желаят да получат финансово подпомагане по някоя от трите подмерки за извънредно временно подпомагане във връзка с COVID-19 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., бе разяснено на информационна среща, организирана от Областен информационен център София – град и София област (ОИЦ-София).

По първите две подмерки - 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ кандидатите могат да подават заявления до 21 септември  2020 г.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". Допустими са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици). Допустими за финансиране са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете". Финансовата помощ по подмярка COVID 2 се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на: 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;   245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;  430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.

По подмярка COVID 3 ще бъдат подпомогнати малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители. Приемът предстои.

Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмерките са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР.

Заявленията за подпомагане по подмерките COVID 1 и COVID 2 се приемат  в Общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата (за физическо лице)  или адрес на управление. Един земеделски стопанин може да подаде само едно заявление за подпомагане по избраната от него подмярка.