ОИЦ- СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ НА ФИРМИ ЗА ИКТ УСЛУГИ

Екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща, на която представи “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на МСП“, която се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. По време на събитието бяха разяснени критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, типовете ваучери, за които могат да кандидатстват, критериите за недопустимост и начинът за кандидатстване чрез ИСУН 2020.

Основната цел на схемата е да се повиши капацитетът на българските микро, малки и средни предприятия за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес. Бюджетът е в размер на 9 775 672,98 лв. като от него ще могат да се възползват минимум 450 фирми, които ще получат ваучери за ИКТ услуги. Проектни предложение могат да подават юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, които развиват дейност в секторите посочени в Условията за кандидатстване като високо-, средно високо-, ниско- и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги. Стартиращите предприятия също са допустими кандидати по схемата.

Предлаганите ваучери за бизнеса са разделени на два типа. Тип 1 е за предоставяне на web-базирани ИКТ услуги – платформи, web - сайтове и/или мобилни приложения на стойност 5 000 лв. без ДДС и Тип 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Една фирма може да участва само с едно предложение и може да получи само един ваучер (тип 1 или тип 2).

Услугите за информационни и комуникационни технологии  ще се предоставят от предварително избрани доставчици, включени в одобрен списък, с които кандидатите трябва да сключат Договор за предоставяне на услугата. Списъкът на доставчици на ИКТ услуги е публикуван на официалната страница на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462
Приемът на проектни предложения е до 30 септември, 16:30 ч.