Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

Какво представлява „Инициативата за МСП“?

„Инициативата за МСП“ е съвместна програма на Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е подпомагане на предприятията чрез улесняване на достъпа до финансиране, което да доведе до увеличаване на икономическия растеж, създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове към инструментите на ниво ЕС.

На 13 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020. Тя е разработена в съответствие с прилагането на „Инициативата за МСП“ в Европа. България е третата държава в ЕС, която осигурява финансов ресурс чрез инструмента (след Испания и Малта, като впоследствие се включват Финландия, Италия и Румъния).

Бюджетът на оперативната програма е в размер на 102 млн. евро, които са изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Тъй като не се изисква национално съ-финансиране, прилагането на „Инициативата за МСП“ чрез оперативната програма не натоварва националния бюджет. Средствата са заделени от бюджета по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на гаранционен финансов инструмент. Портфейлите от заеми освен със средства по оперативната програма, се гарантират и със средства от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020, както и с ресурс на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

През м. март 2016 г. Република България, представлявана от министъра на икономиката подписа Споразумението за финансиране с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Споразумението между кредиторите с Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ЕИФ относно прилагането на „Инициативата за МСП“ в България през програмен период 2014-2020 г. Управляващ орган на ОПИМСП е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката. С подписване на споразумението за финансиране оперативното изпълнение на финансовия инструмент е поверено на ЕИФ.

Как работи Инициативата?

В рамките на „Инициативата за МСП“ в България се изпълнява един гаранционен продукт. Продуктът включва неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП и се изпълнява при по-облекчени условия в сравнение с прилагания по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ сходен продукт. „Инициативата за МСП“ стъпва на положителните резултати от прилагането на JEREMIE инструмента за портфейлни гаранции, като предлага усъвършенстван гаранционен продукт, покриващ 60% от кредитния риск за всеки МСП кредит без таван на загубите в кредитния портфейл (за разлика от JEREMIE, покриващ 25% загуби в портфейла). Това става възможно благодарение на допълнителното финансиране, което България получава за ресурса, вложен от оперативната програма и комбинирането му с ресурс от Хоризонт 2020 и собствен ресурс на ЕИФ и ЕИБ.

Загубите в създадения портфейл от ново финансиране ще бъдат покривани от издаваните от ЕИФ гаранции до 60 % на ниво индивидуален МСП кредит, като поне 20% от кредитния риск ще се покрива от банката-кредитор.

В Споразумението за финансиране е заложено операцията да постигне минимален лостов ефект (мултиплициране на публичните средства с частен ресурс) 4.3, като се очакват над 5 000 отпуснати кредита.

В допълнение на приноса в размер на 102 млн. евро и привлечените финансови ресурси, индикативният размер на портфейла от дългово финансиране, който следва да се генерира, е около 600 млн. евро.

Периодът на отдаване, в който финансовите посредници имат право да отпускат нови заеми на предприятията, е до 31 декември 2019 г.

Кой изпълнява „Инициативата за МСП“ в България?

За изпълнението на финансовия инструмент ЕИФ избира един или повече финансови посредници – публични или частни кредитни и финансови институции с национално покритие на територията на България, с които да сключи оперативни споразумения. На 17.05.2016 г. беше обявена процедура за набиране на финансови посредници, която приключи на 30.11.2016 г.

В края на 2016 г. ЕИФ подписа оперативни споразумения с 10 финансови посредника - Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк, СИБАНК, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, Пощенска банка, Дойче Лизинг България и Банка Пиреос, които от края на 2016 г. реално са стартирали отдаването на заеми на МСП.

Финансовите посредници осъществяват подбора на крайните получатели, които следва да бъдат действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство, хазарт, тютюневи изделия, алкохол и др. Ще бъдат отпускани кредити за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за оборотни средства. Допустими са само нови бизнес кредити, изключва се рефинансиране на стари кредитни задължения.

Минималният срок на кредита следва да е не по-малък от 24 месеца и не-повече от 12 години, а максималната сума е до 5 млн. евро.

 Повече подробности за условията и начините за кандидатстване може да получите от самите посредници:

ОЦЕНКА НА „ИНИЦИАТИВАТА ЗА МСП“

В периода януари – септември 2023 г. е извършена оценка  на приноса на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане целите на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. Резултатите от нея са представени по време на Информационно събитие проведено онлайн на 13 юли 2023 г.

Презентации, представени по време на Информационното събитие:

Основните резултати, заедно със заключенията и препоръките от оценката са обобщени в Доклад на тема „Анализ и оценка на степента на постигането на целите на ОПИМСП, ефективността и ефикасността на изпълнението на програмата, и въздействие на програмата върху конкурентоспособността и производителността на МСП“  и Резюмето към него.