МИГ Сандански удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.082 по мярка 7.2

МИГ Сандански с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони"в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.082 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ПРСР