Първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на регионите за планиране от ниво 2 в Република България

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България

Публикуван е първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на регионите за планиране от ниво 2 в Република България, който представя резултатите от проведеното изследване в трети етап от работата по Договор между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния център за териториално развитие ЕАД. Докладът е съгласуван в рамките на междуведомствената направляваща група за координация на подготовката на социално-икономически анализ на районите, за нуждите на стратегическото планиране и програмиране за периода след 2020 г.

Актуализираният анализ е представен в три части, в които последователно се разглеждат настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда, очертават се основните тенденции до момента на изготвянето му и се дават прогнози за развитие до 2027 г.

Основната цел на разработката е да се изготви детайлен социално-икономически и демографски анализ за нуждите на Програма за развитие на регионите и други програми, финансирани със средства от ЕСИФ, както и за нуждите на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие за периода след 2020 г.

Файлови документи
Attachment Size
Актуализация СИА.rar 31.94 MB