Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч. включително

      Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч. на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

     Проектът на ИГРП за 2021 г. може да бъде намерен на интернет-сайта на ОПРР, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020“     

    В проекта на ИГРП за 2021 г. са предвидени 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП): 

   - текуща процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1, с конкретни бенефициенти - 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие.  В рамките на процедурата през 2020 г. се осъществява текущ прием на проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития. Проектите се реализират чрез комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ). Кандидатстването за финансова подкрепа се осъществява като първоначално се подава проектна документация пред съответния финансов посредник, който прави оценка на ключови параметри на инвестицията, включително изготвя становище относно необходимостта и размера на БФП. Предвид ситуацията, породена от пандемията с COVID-19, която затруднява дейността на общините, както и ограниченият период от време за подготовка на комбинирани проекти до края на годината, налага определянето на нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития по процедурата от 31.12.2020 г. на 28.02.2021 г., с оглед продължаване на възможността за обновяване на знакови културни обекти на местно ниво. Предложената мярка за удължаване на срока за кандидатстване с 2 месеца ще доведе до по-голям брой оценени проекти, като ще бъде предоставена възможност на повече български общини да кандидатстват за реновиране на културна инфраструктура, с оглед постигане на заложените индикатори и цели по програмата.

   - процедура “Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ – предвидена дата за обявяване през месец януари 2021 г. с бюджет 129,3 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Предвидената процедурата е във връзка с инструмент на ЕС – ReactEU, по който към Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се насочва финансов ресурс в размер на 129 271 260,00 лв. в подкрепа на мерки за справяне на извънредната ситуация и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Целта на процедурата е укрепване капацитета на здравната система и създаване подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19, чрез осигуряване на достъп до своевременна диагностика и качествено лечение, както и други дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини. Ресурсът на процедурата е съгласно изменено от месец декември 2020 г  Решение на Министерски съвет за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Следва да се има предвид, че след влизането в сила на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU), е възможно да има изменения в параметрите на процедурата, включително по отношение на ресурса.