Провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на проекта на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

В съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Управляващият орган на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., започва процедура за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта на ПРР 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т.1, УО на ПРР 2021-2027 г., публикува съобщение за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица по изготвения доклад за ЕО.