Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Срокът за представяне на финален доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР става 31.03.2021 г.