Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г.

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС №162/12.07.2016 г, УО на ОПРР публикува  за коментари проект на Индикативна Годишна работна програма за 2018 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 11-ти септември 2017 г.