Годишен доклад за изпълнение на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2019 г.